Przejdź do treści

Hiszpański czas teraźniejszy – el verbo

Hiszpański czas teraźniejszy - formy regularne FORMAS REGULARES

Czas teraźniejszy (jak wszystkie czasy czasownika) jest tworzony przez połączenie podstawy  czasownika z końcówkami. . Te końcówki zmieniają się wraz z czasami czasownika. To jest koniugacja. Spójrz jak wygląda odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym: 

 

OSOBA

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

am-ar

am-  o
am-  as
am-  a
am-  amos
am-  áis
am-  an

com-er

com-  o
com-  es
com-  e
com-  emos
com-  éis
com-  en

viv-ir

viv-  o
viv-  es
viv-  e
viv-  imos
viv-  ís
viv-  en

Powyżej poznałeś / poznałaś odmianę ko czasowników regularnych. W języku hiszpańskim jest wiele czasowników nieregularnych, ale na pewno znasz już kilka z nich:

————————

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

ser

soy
eres

es
somos
sois
son

————————

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

ir

voy
vas
va
vamos
vais
van

LEKCJE HISZPAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH PDF/ HISZPAŃSKI DLA SMOUKÓW
Hiszpański czas teraźniejszy
PRONUNCIACIÓN - WYMOWA HISZPAŃSKA

Obserwuj graficzny akcent form “WY”. Nie są wymawiane tak samo comes que coméis, ni vivo que vivís. Dobrze jest zawsze czytać na głos wszystkie formy czasownika, zwracając uwagę na akcent. Później zobaczysz, że czasami różnica między jednym czasem a drugim może być bardzo mała: sposób wymawiania tych samogłosek.

Hiszpański czas teraźniejszy
VERBOS IRREGULARES - HISZPAŃSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Wiele hiszpańskich czasowników jest nieregularnych, to znaczy zmieniają swoją formę, nieregularne są wszystkie czasowniki inne niż przykłady w sekcji 1. Zmiany te są związane z wymową, przy czym samogłoska jest wymawiana mocniej (sylaba akcentowana). Wszystkie zmiany znajdują się w podstawie, w początkowej części czasownika.

GRUPO e > ie

Wymów na głos następujące czasowniki. Dla pierwszych masz pomoc.

empezar, empezamos, empezáis, empiezan, empieza, empiezo, perder, perdemos, perdéis, pierden, pierde, pierdo, mentir, mentimos, mentís, mienten, miente, miento

sentir, siento, sentimos, sienten, pensar, piensas, piensan, calientas, entienden, despierta, despertamos, cierran, cerráis, riegan, regar, regamos, friego, friegas, fregar, queremos, quieren

Wszystkie te czasowniki zmieniają e podstawy na ie. Ta zmiana, w której samogłoska staje się dwiema samogłoskami, nazywana jest obocznością, są to czasowniki, które mają oboczności w podstawie. Zauważ, że nieprawidłowość się nie zdarza en nosotros / nosotras ni en vosotros / vosotras.

————————

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ello /ellas/ustedes

empezar

empiez-  o
empiez-  as
empiez-  a
empez-  amos
empez-  áis
empiez-  an

————————

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

entender

entiend-  o
entiend-  es
entiend-  e
entend-   emos
entend-   éis
entiend-  en

Poniższe czasowniki działają tak samo (to tylko niektóre z czasowników nieregularnych). Wymów niektóre z jego form. Postaraj się zapamiętać te najczęstsze. 

calentar, cerrar, comenzar, despertar, empezar, encender, fregar, helar, merendar, nevar, pensar, perder, querer, recomendar, sentir

GRUPO o > ue

Ponownie wypowiedz na głos następujące czasowniki. Na pewno teraz jest łatwiej.

encontrar, encontramos, encontráis, encuentran, encuentro, encuentras, poder, podemos, podéis, pueden, puede, puedo

mover, movemos, muevo, ruego, rogáis, soler, suelo, solemos, suelen, sueña, soñar, soñamos, sueñas, mueven, mover, mueve, recordáis, recuerdo, recordar, vuelven, volvéis, volver

————————

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ello /ellas/ustedes

encontr-ar

encuentr-  o
encuentr-  as
encuentr-  a
encontr-    amos
encontr-    áis
encuentr-  an

————————

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

pod-er

pued-  o
pued-  es
pued-  e
pod-    emos
pod-    éis
pued-  en

Todos estos verbos cambian la o de su raíz por ue. Observa que la irregularidad no pasa tampoco en nosotros / nosotras ni en vosotros / vosotras.

Poniższe czasowniki działają tak samo. Wymów niektóre z jego form. Postaraj się zapamiętać te najczęstsze.

aprobar, acostar, almorzar, colgar, contar (descontar), dormir, encontrar, forzar llover, morder, mostrar (demostrar), morir, mover (promover, remover), poblar, probar (comprobar), recordar, rogar, soltar, soler, sonar, soñar, volver

Niektóre czasowniki mają podwójną nieregularność, na przykład czasownik oler:

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

huel-  o
huel-  es
huel-  e
ol-      emos
ol-      éis
huel-  en

GRUPO e > i

 

Hay una serie de verbos con vocal e que no diptongan en ie, sino que la e cambia a i: por ejemplo, conseguir (consigo), pedir (pido) o reír (río), entre otros. Zwróć uwagę, która sylaba jest akcentowana, ta, która jest wymawiana z największą siłą.

osoba

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos /ellas/ustedes

ped-ir

pid-  o
pid-  es
pid-  e
ped-  imos
ped-  ís
pid-  en

Poniższe czasowniki działają tak samo. Wymów niektóre jego formy i postaraj się je zapamiętać, ponieważ są one bardzo częste.

competir, elegir, freír, sonreír, medir, repetir, seguir, servir, vestir

Hiszpański czas teraźniejszy: VERBO JUGAR

Czasownik  “jugar” es especial: la u de la raíz cambia a ue. Zwróć uwagę na akcentowaną sylabę:

osoba

yo

él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos /ellas/ustedes

jug-ar

jueg-  o
jueg-  as
jueg-  a
jug-    amos
jug-    áis
jueg-  an

Hiszpański czas teraźniejszy
OTROS IRREGULARES / INNE NIEREGULARNOŚCI

Istnieją inne rodzaje nieregularności. Oto podsumowanie, ale powinieneś postarać się z nich skorzystać. W ten sposób łatwiej je zapamiętać.

Hiszpański czas teraźniejszy IRREGULARES EN LA PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR - czasowniki nieregularne tylko w pierwszej osobie

Aparece una –g– en la raíz. Są ważną grupą, ponieważ są bardzo częstymi czasownikami. Niektóre z tych czasowników (tener, venir) są też nieregularne(e > ie) en inne osoby werbalne.

hacer: hago, haces, hace…
poner: pongo, pones, pone…
salir: salgo, sales, sale…
tener: tengo, tienes, tiene…
traer: traigo, traes, trae…
venir: vengo, vienes, viene…

Aparece una –y detrás de la terminación –o (to sa jedne z najpopularniejszych czasowników):

ser: soy, eres, es…
estar: estoy, estás, está…
dar: doy, das, da…
ir: voy, vas, va…

Czasowniki tworzące pierwszą osobę liczby pojedynczej z końcówką -zco:

aparecer: aparezco, apareces…
conducir: conduzco, conduces…
conocer: conozco, conoces…
producir: produzco, produces…
reducir: reduzco, reduces…
traducir: traduzco, traduces…

Są to inne częste czasowniki z formą zco w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Spróbuj wypowiedzieć tę pierwszą osobę na głos.

engrandecer, enriquecer, deducir, introducir, reproducir, seducir

Czasowniki z pojedynczymi nieprawidłowościami, które nie tworzą grupy z innymi czasownikami. Nieregularność występuje zawsze w pierwszej osobie liczby pojedynczej:

saber: , sabes, sabe… / caber: quepo, cabes, cabe…

Hiszpański czas teraźniejszy
IRREGULARES TERMINADOS EN -uir

Czasowniki nieregularne zakończone na uir tworzą również grupę:

osoba

yo

él / ella / usted
nosotros/nosotras
vosotros/vosotras
ellos/ellas/ustedes

inclu-  ir

inclu-  yo
inclu-  yes
inclu-  ye
inclu-  imos
inclu-  ís
inclu-  yen

constru-  ir

constru-  yo
constru-  yes
constru-  ye
constru-  imos
constru-  ís
constru-  yen

hu-  ir

hu-  yo
hu-  yes
hu-  ye
hu-  imos
hu-  is
hu-  yen

Następujące czasowniki działają jak w poprzednim modelu:

constituir, contribuir, destruir, distribuir, disminuir, excluir, influir, instruir, retribuir, sustituir

Hiszpański czas teraźniejszy
VERBOS COMPUESTOS

 

Czasowniki złożone ze starego przyimka (lub niektórych przedrostków) i czasownika nieregularnego mają te same nieprawidłowości, co czasownik prosty.

devolver, revolver, envolver : devuelvo, revuelves, envuelve…;
atraer : atraigo, atraes…;
rehacer : rehago, rehaces…;
descontar : descuento, descuentas…;
despedir : despido, despides…;
detener : detengo, detienes…;
recalentar : recaliento, recalientas…;
prevenir : prevengo, previenes…;
intervenir : intervengo, intervienes

Hiszpański czas teraźniejszy
SIGNIFICADO DEL PRESENTE DE INDICATIVO

Te przykłady odpowiadają współczesności. Jednoczesne działania lub sytuacje są opisywane podczas mówienia lub symultaniczne w rozmowie.

czas teraźniejszy 1

W niektórych przypadkach nie wyrażamy tej idei teraźniejszością, ale peryfrazą, która podkreśla ideę równoczesności. W następnym rozdziale omówimy peryfrazę.

Te przykłady odpowiadają trwającej teraźniejszości: wyrażają działania, które pojawiają się w chwili, gdy mówimy, ale które trwają przez pewien okres czasu, bez przerwy.

czas teraźniejszy 2

También podemos expresar estas ideas con una perífrasis:

Estoy viviendo en México DF. / Estoy trabajando en un banco.

Przykładami są formy teraźniejszego: wyrażają rutyny, zwyczaje lub czynności, które często się powtarzają. W oświadczeniu niektóre słowa zwykle wydają się wyrażać tę częstotliwość (codziennie, prawie zawsze, rano, w weekendy …) lub czasowniki wskazujące na powtórzenie, takie jak soler.

czas teraźniejszy 3

Ostatnie przykłady dotyczą teraźniejszości ale z wartością przyszłą. Różnią się one bardzo od poprzednich, ponieważ wyrażają przyszłe wydarzenia, które osoba mówiąca przedstawia jako pewne w momencie, w którym przekazuje tę informację.

czas teraźniejszy 4

Ten rodzaj użycia łączy się ze słowami, które wyrażają czas (mañana, el jueves, el verano que viene...), jak w przykładach wyżej. Kiedy używamy teraźniejszego oznajmującego z tą przyszłą wartością, „zbliżamy” przyszłość do momentu mówienia, jak to ma miejsce na fotografii.

Ahora salgo: me visto y cojo la bici…
Ahora mismo salgo. No tardo nada…

Aby wyrazić jednoczesność (nie ideę przyszłości), preferujemy peryfrazę trwania:

Ahora (mismo) estoy saliendo de casa.
Te llamo en diez minutos.

Hiszpański czas teraźniejszy
SIGNIFICADO Y CONTEXTO / ZNACZENIE I KONTEKST

Spójrz na poniższe przykłady i sprawdź znaczenie sytuacji.

czas teraźniejszy ksiazki
Hiszpański czas teraźniejszy
PERÍFRASIS EN PRESENTE / GERUNDIO / HISZPAŃSKI CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

Jak wskazaliśmy, niektóre zastosowania oznajmującego czasu teraźniejszego ( czas trwania lub powtórzenie) można również wyrazić za pomocą kombinacji form czasownika:

verbo estar (conjugado)

estamos
estamos

+

verbo en gerundio

estudiando el presente
aprendiendo cosas nuevas

GERUNDIO to forma czasownika, która nie zmienia się.
Zakończenia, których używamy do utworzenia rzeczownika odsłownego, są następujące:

primera conjugación (–ar):
ando (cantar > cantando)

segunda y tercera conjugación (–er, –ir):
iendo (comer > comiendo; vivir > viviendo);

si la raíz de estos verbos acaba en vocal, la forma del gerundio es
yendo (leer > leyendo, ir > yendo, construir > construyendo…).

Przejrzyj czasowniki nieregularne, aby przećwiczyć tworzenie gerundio:
repetir > repito > repitiendo
seguir > sigo > siguiendo

[QTL-Quiz id=8]
USOS DE LA PERÍFRASIS / UŻYCIE GERUNDIO

Używamy tego omówienia z czasownikami wskazującymi na „działanie”.

Używamy tego omówienia z czasownikami, które wskazują „czas trwania” (a w tych przypadkach podkreśla się, że akcja się nie skończyła).

Lleva más de dos horas. Está hablando por teléfono con su novio…

W przypadku czasowników, które nie wskazują czasu trwania ani potrzeby zakończenia, perifrasis może zapewnić znaczenie powtórzenia.

Está estornudando.

lub zmiana znaczenia:
La casa se está cayendo. (está mal, vieja; necesita una reparación)

W niektórych przypadkach użycie perifrasis z czasownikami, które nie wyrażają działania, może również zapewnić znaczenie powtórzenia, gdy czasownik nie wskazuje na identyfikację.

Pobre Antonio, está teniendo muchos problemas últimamente.
Desde la última reunión, está siendo muy antipático con todos los vecinos…

W rozmowach, w których dostrzegana jest równoczesność działań, lepiej jest używać peryfrazy (nie teraźniejszości) do wskazania tej jednoczesności:

W niektórych przypadkach możemy wybrać między teraźniejszym oznajmującym lub peryfrazą. Wybór oferuje wyraziste niuanse, akcenty i perspektywę, które są ważne dla osoby mówiącej Obie formy są możliwe i poprawne, ale użycie teraźniejszości pokazuje akcję, a zamiast tego, z peryfrazą, której żyjesz, doświadczasz.

Estudio Derecho.
Estoy estudiando Derecho. (presenta un énfasis en el proceso)

Hace casi una hora que espero
Estoy esperando desde hace casi una hora.

Najważniejsze czasowniki hiszpańskie

informacja

Aby poznać tłumaczenie polsko-hiszpańskie przęciągnij suwak w prawo lub w lewo.

suwak
czasowniki hiszpańskie1 czasowniki hiszpańskie2
czasowniki hiszpańskie3
czasowniki hiszpańskie5 czasowniki hiszpańskie6
czasowniki hiszpańskie7
czasowniki hiszpańskie11 czasowniki hiszpańskie12
czasowniki hiszpańskie13 czasowniki hiszpańskie14
czasowniki hiszpańskie15 czasowniki hiszpańskie16
czasowniki hiszpańskie17
czasowniki hiszpańskie19 czasowniki hiszpańskie20
czasowniki hiszpańskie21 czasowniki hiszpańskie22
czasowniki hiszpańskie23 czasowniki hiszpańskie24
czasowniki hiszpańskie25 czasowniki hiszpańskie26
czasowniki hiszpańskie25 czasowniki hiszpańskie28
czasowniki hiszpańskie30
Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Super materiały! Wreszcie mam wszystkie czasowniki w jednym miejscu. Cieszę się, że trafiłam na twojego bloga. Teraz mam nadzieję, że wreszcie ogarnę odmianę czasowników nieregularnych w Presente de Indicativo, bo w przyszłym tygodniu na kursie w Instytucie Cervantesa zaczynamy omawiać Presente de Subjuntivo. Muchas gracias!

Last edited 2 lat temu by Agnieszka